In English

Behandling av cancer hos sällskapsdjur

Att ett älskat husdjur drabbats av cancer är förstås ett mycket ledsamt besked för matte och husse. Men en tröst är att sjukdomen ofta kan behandlas med framgång.

Ju tidigare cancern upptäcks desto större är chansen att djuret ska bli fritt från sjukdomen. Därför är tidig diagnostik av största vikt. Där kan Alertix immundiagnostiska test vara till avgörande hjälp. Behandlingsmetoderna är samma som för människor, och precis som i humansjukvården har de förfinats och förbättrats.

Kirurgi

Kirurgi är den vanligaste och framgångsrikaste behandlingsformen. Vid tidig upptäckt kan ett kirurgiskt ingrepp göra patienten frisk. Det förutsätter dock att cancern inte är spridd. Har cancercellerna hunnit bilda metastaser kommer sjukdomen tillbaka även om modertumören är avlägsnad.

Cellgifter

Vid olika former av blodcancer är behandling med cellgifter (cytostatika) det bästa alternativet. Samma sak gäller vid spridd cancer.

Mycket tyder på att biverkningarna vid cellgiftsbehandling är lindrigare hos djur än hos människor. Skulle djuret drabbas av svåra biverkningar är det viktigt att noga överväga om behandlingen ska avbrytas för att inte utsätta djuret för onödigt lidande.

Strålning

Strålning används som enda behandling vid vissa cancerformer. I vissa fall sätter man också in strålning som komplement – exempelvis till kirurgi.

Djur tolererar ofta strålningsbehandling riktigt bra, men som vid all cancerterapi är det viktigt att noga väga nyttan mot eventuella besvär som behandlingen orsakar.

Oavsett behandlingsform är det ytterst viktigt att fortlöpande övervaka (monitorera) resultatet. Ger behandlingen inte önskvärt resultat kanske det finns skäl att ändra behandlingen – eller att avbryta. Behandling är inget självändamål. Ibland finns det ingen återvändo, och i andra fall är fortsatt behandling inte försvarbar med hänsyn tagen till det lidande djuret utsätts för. Hur gärna alla inblandade än vill klamra sig fast vid hoppet om tillfrisknande kan avlivning vara det bästa för djuret.

Alertix immundiagnostiska test är ett både kraftfullt och kostnadseffektivt verktyg för monitorering och uppföljning av cancerbehandling. Test före, under och efter en behandlingsperiod indikerar om terapin ger önskat resultat. Test ger också relevant underlag för beslut om fortsatt behandling – eller om det finns skäl att avbryta.

Efter framgångsrik behandling är det lämpligt att göra test för uppföljning. Hur ofta uppföljande test bör göras beror på vilken cancertyp som behandlats. Ju mer aggressiv cancer desto tätare uppföljning. Intervallet bestäms i samråd med behandlande veterinär.

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur