In English

TK1 som biomarkör för att utesluta cancersjukdomar i mage-tarm hos katt

Tumörsjukdomar i magtarmkanalen är svåra att diagnostisera och leder ofta till stort lidande för våra sällskapsdjur. Förekomsten av cancerformen gastrointestinalt lymfom (GI-lymfom) hos katt har ökat stadigt och utgör nu 60–75 procent av alla elakartade tumörer i magtarmkanalen hos katt.

Tumörsjukdomar i magtarmkanalen är svåra att diagnostisera och leder ofta till stort lidande för våra sällskapsdjur. Förekomsten av cancerformen gastrointestinalt lymfom (GI-lymfom) hos katt har ökat stadigt och utgör nu 60–75 procent av alla elakartade tumörer i magtarmkanalen hos katt. Forskare vid SLU, Uppsala har utvärderat en analysmetod med förhoppningen att kunna ge en snabbare och bättre bedömning av prognos och behandling.

Symptomen vid GI-lymfom liknar oftast symptomen för den ännu vanligare sjukdomen IBD (inflammatorisk tarmsjukdom), vilket innebär att det ofta en stor utmaning att ställa korrekt diagnos. Som vid alla tumörsjukdomar kan en tidig diagnos rädda liv. Lika viktigt är det att kroniska inflammationer inte misstas för tumörer då man kanske sätter in en alldeles för aggressiv behandling helt i onödan eller i värsta fall avlivar katten. Rätt diagnos minskar alltså risken för felbehandling och försämrad djurvälfärd för patienterna och onödiga kostnader för djurägare och försäkringsbolag.

Enzymet Tymidinkinas 1 (TK1) är involverat i DNA-syntesen och kan därigenom vara en markör för cancercellstillväxt. Sedan en längre tid har man känt till att katter med maligna lymfom har mycket högre halter av TK i blodet. Vidare ser man ofta en kraftig minskning av TK i blodet efter behandling, samt att nivåerna åter stiger vid återfall.

Detta projekt ska utvärdera om TK1-analyser kan särskilja katter med IBD från katter med GI-lymfom, och därigenom ge en snabbare och bättre bedömning av prognosen och den eventuella behandlingen. TK1-analyserna genomförs på serumprover från katter som behandlas för symptom på GI-lymfom eller IBD vid smådjurskliniken vid Universitetsdjursjukhuset.

Slutsatsen från forskningsprojektet är att TK1-halten är en lovande biomarkör för diagnos och övervakning av maligna sjukdomar hos katter. Halten TK1 i blodet hos katter med maligna sjukdomar var högre än halterna i blodet hos friska katter. Studien visar också att TK1-halten kan användas för att skilja IBD från GI-lymfom eftersom katter med IBD hade låga TK1-halten.

Katter som behandlats för GI-lymfom undersöktes också, och proverna visade att TK1-halten återgick till normal nivå som svar på behandlingen, även om antalet prover är för litet för att göra en statistiskt sund slutsats.

Läs mer https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/katt/test-av-ny-biomarkor-for-att-sarskilja-tarmsjukdom-fran-cancer-hos-katt/

Alertix Canine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hundar. Testet finns tillgängligt för veterinärer, djursjukhus och laboratorier i Sverige och Norden.
Läs mer om Alertix Canine

Alertix Feline

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos katter. Testet är under utveckling.
Läs mer om Alertix Feline
Under utveckling

Alertix Equine

Test för tidig upptäckt, monitorering och screening av tumörsjukdomar hos hästar. Testet är under utveckling.
Under utveckling
Läs mer om Alertix Equine

Om cancer hos sällskapsdjur

Visste du att våra sällskapsdjur drabbas av cancer lika ofta som vi människor – om inte oftare. Hundar och katter delar både sin boendemiljö och livsstil med oss. Därför utsätts de för samma cancerrisker. Inom veterinärsjukvården bli man allt bättre på att behandla cancer hos sällskapsdjur. Men det avgörande för att göra det framgångsrikt är att sjukdomen upptäcks i tid.

Läs mer om cancer hos sällskapsdjur